Adatkezelési tájékoztató

A Zsumaker Company kft. (székhely: 1214 Budapest, Rakéta u 13. fsz/2.; Adószám: 26751706-2-43), – a továbbiakban: Üzemeltető –, mint adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, és kiemelten fontosnak tartja az Ön (a továbbiakban: Érintett) információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért az Üzemeltető által üzemeltetett digitaltime.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül történő, illetve a gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelési rendelkezéséket a jelen adatkezelési tájékoztatóban állapítja meg.

Jelen adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik a Honlapon megjelenő harmadik személyek gazdasági tevékenységéhez, szolgáltatásaihoz, promócióihoz, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezeléseire.

Az Üzemeltető általi adatkezelésekre

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) alapján, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján (a továbbiakban: E-ker tv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) alapján kerül sor.

Kiemelendő, hogy a GDPR rendelet hatálya alá kizárólag a természetes személyek adataira vonatkozó adatkezelések tartoznak, így az nem vonatkozik jogi személyek és egyéb vállalkozások adatainak kezelésére. Ennek megfelelően a jelen adatkezelési tájékoztató a magánszemélyek részére történő értékesítés, illetve az álláshirdetésre történő jelentkezés esetkörökről rendelkezik.

A WEBOLDALON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSHOZ ÉS REGISZTRÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az, hogy a Honlapon keresztül elérhető termékek megvásárlása során be tudjuk Önt azonosítani.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Üzemeltető által történő adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint – az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A regisztráció során Önnek az alábbi adatokat kell megadnia:

Számlázási és szállítási adatok:

 • Vezetéknév,
 • Keresztnév,
 • Cégnév (opcionális),
 • Ország,
 • Irányítószám,
 • Megye,
 • Város,
 • Utca, házszám
 • Értesítési e-mail cím
 • Telefonszám

Regisztrációs adatok:

 • Felhasználónév,
 • Regisztrációs e-mail cím,
 • Jelszó,
 

A regisztráció során – nem kötelező jelleggel – Ön további adatokat is megadhat a kiegészítő adatok címszó alatt, amennyiben úgy gondolja, hogy ez a Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás teljesítésének elősegítéséhez szükséges. Üzemeltető kijelenti, hogy nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vagy egyéb különleges személyes adatra vonatkoznak. Amennyiben Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy bármely felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel rendszerünkbe, azt haladéktalanul törli. Üzemeltető a regisztráció során megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e-mail címének megadásakor Ön egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés a Honlapon történő regisztrációtól felhasználói fiók törléséig történik.

A GAZDASÁGI TEVÉKENYÉSÉG VÉGZÉSÉVEL ÉS A SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja az Üzemeltetőnél történő megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, valamint a vásárlással kapcsolatos számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Üzemeltetőt  terhelő, Számviteli törvényben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A kezelt adatok körébe tartozik minden olyan adat, amely a megrendelés teljesítéséhez és a számla kibocsátásához szükséges.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok a kiállított számlákkal együtt kerülnek tárolásra. A kiállított számlákat a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, Üzemeltető jogosult az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

AZ ADATKEZELÉSEK SORÁN MEGISMERT ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

Az adatokat elsődlegesen Üzemeltető ügyvezetése, illetve Üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Üzemeltető adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetőt,) vesz igénybe.

ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK, ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Ön által leadott megrendelés teljesítése, valamint a Honlap üzemeltetése érdekében Üzemeltető adatfeldolgozókat vesz igénybe.

1. A szerverüzemeltetéssel kapcsolatos adatkezelés:
Az adatfeldolgozó megnevezése: LiquidNet Ltd.
Az adatfeldolgozó székhelye: 13 Craigleith, 7 Kersfield Road – Putney, London, SW15 3HN
Az adatfeldolgozó elérhetősége: billing@duoservers.com

2. Domain:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatfeldolgozó székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@mhosting.hu

3. Megrendelés és szállítás:

Az adatfeldolgozó megnevezése: WEBSHIPPY KFT
Az adatfeldolgozó székhelye: 7624 Pécs, Barbakán tér 5.
Az adatfeldolgozó elérhetősége: +36 1 99 88 099

4. Számlázás:
Az adatfeldolgozó megnevezése: KBOSS.hu Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.
Az adatfeldolgozó elérhetősége: info@szamlazz.hu

Üzemeltető az Ön által megadott személyes adatokat a fentiektől eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személynek történő kiadása az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik.

ADATBIZTONSÁG

Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Ön által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok (1) az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás); (2) hitelességük és hitelesítésük biztosított (adatkezelés hitelessége); (3) változatlanságuk igazolható (adatintegritás); (4) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adatvédelem) legyen.

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Az adatkezelés időtartamán belül Önt az alábbi jogok illetik meg:
1) a tájékoztatáshoz és az adatokhoz való hozzáféréshez való jog,
2) az adatok helyesbítéséhez való jog,
3) az adatok törléséhez való jog,
4) a tiltakozás joga.

Az adatkezelés időtartamán belül Ön bármikor tájékoztatást kérhet Üzemeltetőtől  személyes adatai kezeléséről. Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles Önt tájékoztatni a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartamán belül Ön bármikor kérheti, hogy Üzemeltető a személyes adatait helyesbítse. A kérésének Üzemeltető legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni.

Önnek szintén joga van felszólítani Üzemeltetőt , hogy az adatait töröljük a nyilvántartásunkból. Társaságunk a törlés iránti kérésének legkésőbb 30 napon belül köteles eleget tenni. A törlés joga nem terjed ki különösen arra, ha Üzemeltetőt  törvény kötelezi az adatok további tárolására (így például a számlázással összefüggésben).

Üzemeltető az Ön kérése alapján korlátozza az Önre vonatkozó adatok kezelését, az alábbi esetekben:
– a személyes adatok pontosságának vitatása esetében arra az időre amíg azok pontosságát ellenőrizni lehet;
– a jogellenes adatkezelés ellenére Ön ellenzi az adatok törlését és az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
– Üzemeltetőnek  már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében;
– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, azon időtartamra amíg megállapításra nem kerül, hogy az Ön jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a más érintett jogos indokaival szemben;

Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat azok tárolása kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes illetve jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Közösség valamely tagállamának közérdekéből lehet kezelni.

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa Üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

Tájékoztatjuk Önt, hogy jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Zsumaker Company kft.
1214 Budapest, Rakéta u 13. fsz/2.
e-mail cím: info@digitaltime.hu

JOGORVOSLAT ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Info tv., a GDPR, valamint Ptk. alapján Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.), valamint jogosult jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulni.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az ügyfelei előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa, amely módosításokat az ügyfelek a Honlap és a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással elfogadnak.

Ha bármely olyan kérdés merül fel Önben, amelyre a tájékoztató nem ad választ, kérjük, küldje el kérdését a fenti elérhetőségek bármelyikére.